สร้างสื่อการสอนจาก Green screen เพื่อใช้ใน Tutor  LMS

เพียงมีฉากหลังสีเขียวทึบ (หรือน้ำเงินทึบ) คุณก็สามารถใช้ iMovie ตัดภาพตัวแบบในคลิปวิดีโอหนึ่ง แล้วเอาไปวางซ้อนบนพื้นหลังของอีกคลิปหนึ่งได้

admin

November 12, 2022

คู่มือการสร้าง LMS

โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล ได้มี Tutor LMS Pro เพื่อใช้สำหรับการเป็นคลังข้อมูลความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาของกลุ่มสาระวิชาต่างๆและมีการรวบรวมเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคำนวณ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การออกแบบเทคโนโลยี ตลอดจนหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เลากหลายรูปแบบ

admin

November 11, 2022

Welcome to LMS Youth Camp

LMS (Learning Management System) คือ ระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ที่มีเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้สอน ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบ ได้แก่ ระบบจัดการรายวิชา ระบบจัดการ ข้อมูลบทเรียน ระบบจัดการการสร้างเนื้อหารายวิชา ระบบจัดการเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ระบบจัดการข้อมูลผู้เรียน 

admin

November 11, 2022