ภาษาไทย

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของภาษา

ซึ่งจะเกี่ยวกับพัฒนาการของภาษาตั้งแต่ยังเป็นลายสือไทยบนศิลาจารึกจวบจนเป็นตัวอักษรไทยที่เราใช้กันในปัจจุบัน

หย่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความสัมพันธ์ุระหว่างภาษากับความคิด

หรือก็คือการที่มนุษย์เราถ่ายทอดความรู้สึกและความคิดออกมาเป็นภาษาที่สามารถทำให้คนอื่นเข้าใจตรงกันกับที่เราต้องการจะสื่อสารได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เหตุผลกับภาษา

คือการใช้เหตุผลในการสื่อสารมากกว่าการใช้อารมณ์

เมื่อจบคอร์สผู้เรียนทุกท่านจะได้รับความรู้และความเข้าใจจากสื่อการสอนของเราไม่มากก็น้อยและท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับนี้ไปประยุกต์ใช้กับสิ่งต่างๆได้อย่างมากมาย

จากสื่อการเรียนรู้ที่เราจะนำเสนอได้เลยค่ะ/ครับ

What Will You Learn?

  • ลายสือไทยบนศิลาจารึกจวบจนเป็นตัวอักษรไทยที่เราใช้กันในปัจจุบัน

Course Content

การเปลี่ยนแปลงของภาษา
ซึ่งจะเกี่ยวกับพัฒนาการของภาษาตั้งแต่ยังเป็นลายสือไทยบนศิลาจารึกจวบจนเป็นตัวอักษรไทยที่เราใช้กันในปัจจุบัน

  • แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่1
  • หน่วยการเรียนรู้ที่1
    00:00
  • แบบทดสอบหลังบทเรียนที่ 1

ความสัมพันธุ์ระหว่างภาษากับความคิด
หรือก็คือการที่มนุษย์เราถ่ายทอดความรู้สึกและความคิดออกมาเป็นภาษาที่สามารถทำให้คนอื่นเข้าใจตรงกันกับที่เราต้องการจะสื่อสารได้

เหตุผลกับภาษา
คือการใช้เหตุผลในการสื่อสารมากกว่าการใช้อารมณ์

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet