สังคมศึกษา

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน

ตัวชี้วัด

 • อภิปรายการกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ(ส ๓.๑ ม.๔-๖/๑)

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 • ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบัน ผลดีและผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ
 • ตลาดและประเภทของตลาด ข้อดี ข้อเสียของตลาดประเภทต่างๆ
 • การกำหนดราคาตามอุปสงค์และอุปทาน
 • การกำหนดราคาในเชิงกลยุทธ์ที่มีในสังคมไทย
 • การกำหนดค่าจ้าง กฏหมายที่เกี่ยวข้องและอัตราค่าจ้างแรงงานในสังคมไทย
 • บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคาเพื่อการแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  นโยบายการเงิน การคลัง

ตัวชี้วัด

 • อภิปรายบทบาทของรัฐบาลที่เกี่ยวกับนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ(ส ๓.๒ ม.๔-๖/๑)

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 • นโยบายการเงิน การคลัง ในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
 • บทบาทนโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาลในด้าน

– การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

– การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

– การรักษาดุลการค้าระหว่างประเทศ

– การแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา

 • รายรับและรายจ่ายของรัฐที่มีผลต่องบประมาณ หนี้สาธารณะ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน

– นโยบายการเก็บภาษีประเภทต่างๆ และการใช้จ่ายของรัฐ

– แนวทางการแก้ปัญหาการว่างงาน

 • ความหมาย สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ เช่น เงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน
 • แนวทางการแก้ปัญหาของนโยบายการเงิน การคลัง

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ตัวชี้วัด

 • วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย(ส ๓.๒ ม.๔-๖/๒)
 • วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ(ส ๓.๒ ม.๔-๖/๓)

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 • วิวัฒนาการการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน์ของไทย
 • ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจที่มีต่อภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ
 • การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
 • บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในเวทีการค้าโลกที่มีผลกับประเทศไทย
 • แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
 • บทบาทขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาคต่างๆของโลก
 • ปัจจัยต่างๆที่นำไปสู่การพึ่งพา การแข่งขัน การขัดเเย้ง และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจไทยกับต่างประเทศ วิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ ตัวอย่างเหตุการณ์ที่นำไปสู่การพึ่งพาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • ผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 

Course Content

ระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน ตัวชี้วัด *อภิปรายการกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ(ส ๓.๑ ม.๔-๖/๑) สาระการเรียนรู้แกนกลาง *ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบัน ผลดีและผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ *ตลาดและประเภทของตลาด ข้อดี ข้อเสียของตลาดประเภทต่างๆ *การกำหนดราคาตามอุปสงค์และอุปทาน *การกำหนดราคาในเชิงกลยุทธ์ที่มีในสังคมไทย *การกำหนดค่าจ้าง กฏหมายที่เกี่ยวข้องและอัตราค่าจ้างแรงงานในสังคมไทย *บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคาเพื่อการแจกจ่ายและ จัดสรรในทางเศรษฐกิจ

 • แบบทดสอบก่อนเรียน
 • เนื้อหา ระบบเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน
  03:58
 • แบบทดสอบหลังเรียน

นโยบายการเงิน การคลัง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นโยบายการเงิน การคลัง ตัวชี้วัด *อภิปรายบทบาทของรัฐบาลที่เกี่ยวกับนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศ(ส ๓.๒ ม.๔-๖/๑) สารระการเรียนรู้แกนกลาง *นโยบายการเงิน การคลัง ในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย *บทบาทนโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาลในด้าน – การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ – การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ – การรักษาดุลการค้าระหว่างประเทศ – การแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา *รายรับและรายจ่ายของรัฐที่มีผลต่องบประมาณ หนี้สาธารณะ การพัฒนาทาง เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน – นโยบายการเก็บภาษีประเภทต่างๆ และการใช้จ่ายของรัฐ – แนวทางการแก้ปัญหาการว่างงาน *ความหมาย สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ เช่น เงินเฟ้อ อัตราการ ว่างงาน *แนวทางการแก้ปัญหาของนโยบายการเงิน การคลัง

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตัวชี้วัด *วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคม ไทย(ส ๓.๒ ม.๔-๖/๒) *วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบ ต่างๆ(ส ๓.๒ ม.๔-๖/๓) สารระการเรียนรู้แกนกลาง *วิวัฒนาการการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน์ของไทย *ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบของ การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจที่มีต่อภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ *การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ *บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในเวทีการค้าโลกที่มีผลกับประเทศไทย *แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ *บทบาทขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาคต่างๆของโลก *ปัจจัยต่างๆที่นำไปสู่การพึ่งพา การแข่งขัน การขัดเเย้ง และการประสาน ประโยชน์ทางเศรษฐกิจไทยกับต่างประเทศ วิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระ ว่างประเทศ ตัวอย่างเหตุการณ์ที่นำไปสู่การพึ่งพาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ *ผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet