ประวัติศาสตร์

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลว ความร่วมมือรวมทั้งจะช่วยทำให้ผู้ศึกษามีความเฉลียวฉลาด รอบคอบ มีเหตุผล คณะผู้เขียนได้จัดทำสื่อการเรียนสอนได้จัดแบ่งเนื้อหาเป็น 3 หน่วย ได้แก่

1.เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

2.วิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย

3.การสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สื่อการเรียนการสอนนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการหาความรู้การเรียนการสอน ช่วยให้ผู้คนเห็นคุณค่าและความสำคัญของวิชาประวัติศาสตร์ ตลอดจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไว้ได้อย่างมีคุณภาพ

Course Content

เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย
ประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาเรื่องราวในอดีตของมนุษย์และให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงในสังคม การแบ่งช่วงเวลาในแต่ละยุค หลักฐานทางโบราณคดีในไทย

วิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย
แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทย ต้นกำเนิดมาจากไหน การปฎิรูปการเมืองการปกครอง ไทยกับการเข้าร่วมสงครามโลก

การสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
วัฒนธรรมไทย การมีส่วนร่วม ภูมิปัญญาไทยในสมัยต่างๆ บุคคลที่ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet