ภาษาอังกฤษ

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ที่1 Express Likes & Preference

หน่วยการเรียนรู้ที่2 Experience

หน่วยการเรียนรู้ที่3 Describe People, Places & Things

Course Content

Express Likes & Preference
การแสดงความชอบและการต้องการ

Experiences
หลักการในการพูดถึงประสบการณ์ในอดีต

Describe People, Places & Things
การอธิบายผู้คน สถานที่และสิ่งของต่างๆ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet