พระพุทธศาสนามัธยมปลาย

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

จุดประสงค์ในการเรียน 

1.ได้รู้หลักการที่เป็นความจริง สามารถพิสูจน์ได้

2.นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนได้
3.ได้ข้อคิดและหลักธรรมต่างๆ

Course Content

1.ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
1.1 ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า 1.2พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง

  • แบบทดสอบก่อนเรียน
  • พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง
    00:00
  • ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้าสากล
    00:00
  • แบบทดสอบหลังเรียน

2.พุทธประวัติและชาดก
2.1 พุทธประวัติ 2.2 ชาดก

3.วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี
3.1 หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 3.2 หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญ 3.3 ศาสนพิธี

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet