วิทยศาสตร์เเละเทคโนโลยี

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

วิทยาศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจำ วันและการงานอาชีพต่าง ๆ รวมทั้งมี
บทบาทสำ คัญในการพัฒนาผลผลิตต่าง ๆ ที่ใช้ในการอำ นวยความสะดวกทั้งในชีวิตและการทำ งาน
นอกจากนี้วิทยาศาสตร์ยังช่วยพัฒนาวิธีคิดและทำ ให้มีทักษะที่จำ เป็นในการตัดสินใจและแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ การจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่สำ คัญตามเป้าหมายของ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงมีความสำ คัญยิ่ง ซึ่งเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Course Content

การเคลื่อนที่เเละเเรง
แรง (Force) คืออำนาจภายนอกที่สามารถกระทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางลักษณะรูปร่าง ตำแหน่งทิศทาง และการเคลื่อนที่ เป็นปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างวัตถุต่อวัตถุด้วยกันเอง หรือระหว่างวัตถุต่อสิ่งภายนอก แรงก่อให้เกิดการเคลื่อนที่ (Motion) หรือการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุ โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ ระยะทาง, การกระจัด, เวลา, อัตราเร็ว, ความเร็ว ,อัตราเร่ง ,ความเร่ง

  • แรงและการเคลื่อนที่
  • การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
  • เเบบทดสอบเรื่องการเคลื่อนที่

การเคลื่อนที่แนวตรง

เเรงในธรรมชาติ
ในธรรมชาติแรงที่กระทำต่อสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัวเรานั้น แบ่งได้ 4 ชนิด คือ แรงโน้มถ่วงของโลก, แรงแม่เหล็ก, แรงไฟฟ้าสถิต, แรงนิวเคลียร์

พลังงาน
พลังงาน หมายถึง ความสามารถที่ทำงานได้ ไม่มีตัวตน ในบทนี้จะกล่าวถึง “พลังงานกล” ซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุ หมายถึง พลังงานจลน์และพลังงานศักย์ พลังงานจลน์ : พลังงานที่สะสมในวัตถุเนื่องมาจากอัตราเร็วของวัตถุ มีขนาดเท่ากับงานต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุจนหยุดนิ่ง พลังงานศักย์: เป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุซึ่งมีแรงอนุรักษ์กระทำ เเบ่งออกเป็น พลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานศักย์ยืดหยุ่นหรือพลังงานศักย์สปริง

สไลด์ช่วยเรียน
สไลด์ที่ช่วยสรุปเนื้อหาที่เราเรียนมาทั้งหมดสามารถช่วยจำได้ทำให้เค้าใจได้มากขึ้น

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet