การงานอาชีพ

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

การสร้างบทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระ การงานอาชีพ

หัวข้อ หลักการเพื่อการดำรงชีวิต

Course Content

หลักการทำงานเพื่อการดำรงชีพ
การทำงานเพื่อการดำรงชีพ เป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยเหลือ ตนเอง ครอบครัว และสังคม ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

  • แบบทดสอบหลังเรียน
  • เนื้อหาหน่วยที่ 1
    00:00

การแก้ไขปัญหาในการทำงานด้วยวงจร PDCA/5ส
- วงจร PDCA ถูกนำมาใช้เป็ฯเครื่องมือในการแก้ปัญหา พัฒนา และปรับปรุงงานอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ - กิจกรรม 5ส เป็นกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ มีแนวทางการปฎิบัติที่เหมาะสม โดยนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงาน และรักษาสิ่งแวเดล้อม

คุณลักษณะที่ดีในการทำงาน
การใส่ใจเรื่องมารยาททางสังคม วางแผนและการจัดการงานได้อย่างดี มีความสามารถในการแก้ปัญหา การใช้เหตุผล และมีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม และทำงานกับผู้อื่นได้อย่างเป็นมืออาชีพ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet