กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทย์ศาตร์เเละเทคโนโลยี
About Lesson

สรุปเนื้อหาภายในบทเรียน

-ระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง โดยมวลส่วนใหญ่ของระบบสุริยะจะอยู่ที่ ดวงอาทิตย์ มวลที่เหลือจะรวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์และบริวารอื่น ๆ ของดวงอาทิตย์

-แรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ทำให้ดาวเคราะห์เคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์กลายเป็น ส่วนประกอบสำคัญของระบบสุริยะ

-วงโคจรของโลกในระบบสุริยะเป็นตำแหน่งที่ทำให้โลกได้รับพลังงานที่พอเหมาะ อุณหภูมิ จึงไม่สูงหรือต่ำจนเกินไป โลกจึงอยู่ในบริเวณเอื้อต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

-ดวงอาทิตย์นอกจากเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของโลกแล้วดวงอาทิตย์ยังมีการปล่อย อนุภาคพลังงานสูงออกมาอย่างต่อเนื่อง ที่อาจส่งผลกระทบต่อ DNA ภายในร่างกายของ สิ่งมีชีวิต นอกจากนี้แล้วยังทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในดาวเทียมขัดข้องส่งผลต่อระบบ สื่อสารบนโลก