กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทย์ศาตร์เเละเทคโนโลยี
About Lesson

สรุปเนื้อหาภายในบทเรียน

-ดาวฤกษ์มีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ความส่องสว่างสี อุณหภูมิผิวและสเปกตรัม

-โชติมาตร เป็นตัวเลขที่ใช้แสดงค่าระดับความส่องสว่างของดาว โดยความส่องสว่างของ ดาวที่มองเห็นได้จากโลก เรียกว่าโชติมาตรปรากฏ 

-สีของดาวฤกษ์มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์ ซึ่งนักดาราศาสตร์ นำมาใช้ในการจำแนกชนิดของดาวฤกษ์

-ดาวฤกษ์เกิดจากการยุบตัวของกลุ่มสสารในเนบิวลาภายใต้แรงโน้มถ่วง ความดันและอุณหภูมิ เพิ่มขึ้นเกิดเป็นดาวฤกษ์ก่อนเกิด เมื่ออุณหภูมิที่แก่นสูงขึ้นจนเกิดปฏิกิริยาเทอร์มอนิวเคลียร์ดาวฤกษ์ก่อนเกิดจะกลายเป็นดาวฤกษ์ 

-ดาวฤกษ์มีวิวัฒนาการและจุดจบแตกต่างกันขึ้นอยู่กับมวลตั้งต้นของดาวฤกษ์ก่อนเกิด ซึ่งในแต่ละช่วงวิวัฒนาการ ดาวฤกษ์จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งขนาด สี และอุณหภูมิผิว ของดาวฤกษ์ รวมทั้งมีการสร้างธาตุหนักต่าง ๆ ซึ่งจะกระจายออกสู่อวกาศเมื่อดาวสิ้น อายุขัย